side
side
side
side
side
การให้ข้อมูลใน Application Form ผู้ให้ข้อมูลขอรับรองดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้ข้อมูลรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏใน Application Form เป็นข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและผู้ให้ข้อมูลมีสิทธิตามกฎหมายในการให้ข้อมูลดังกล่าว โดยการได้รับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่บุคคลภายนอกในอันที่จะเรียกร้องให้บริษัทฯ ต้องรับผิดหรือชดใช้ค่าเสียหายหรือต้องระงับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
2. ผู้ให้ข้อมูลรับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติและการพิจารณาที่บริษัทฯ จะกำหนด รวมถึงขั้นตอนการดำเนินการและอนุมัติโครงการของบริษัทฯ ทุกประการ
3. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาโครงการซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและความจำเป็นในการพิจารณาข้อมูลดังกล่าว
4. ผลการพิจารณาโครงการและการตัดสินใจของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด โดยบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผลและหลักการในการพิจารณานั้นต่อผู้ให้ข้อมูล