ราคาหลักทรัพย์ อินทัช

โครงสร้างการลงทุน

We Are Intouch Holdings PCL.

อินทัชมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีรายได้และกำาไรที่สม่ำเสมอโดยมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการส่งต่อเงินปันผล ที่บริษัทได้รับจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับ อินทัช

INTOUCH : Sustainable Wealth

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

รู้จักอินทัช

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

พันธกิจ

ลงทุนและสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา

ค่านิยมองค์กร

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

AGILITY . CREATIVITY . TEAMWORK . INTEGRITY . VALUE . EXCELLENCE

ค่านิยมองค์กร

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

AGILITY . CREATIVITY . TEAMWORK . INTEGRITY . VALUE . EXCELLENCE

พันธมิตรทางธุรกิจ อินทัช