การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท เนื่องด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ช่วยปรับปรุงและรักษาไว้ซึ่งการบริหารที่โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) และส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท


กฎบัตรของ คณะกรรมการชุดย่อย


คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง


กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน


เอกสารด้านการ กำกับดูแลกิจการ


การติดต่อคณะกรรมการบริษัท