การจัดการความยั่งยืน
Intouch Holdings PCL.

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจตามครรลองแห่งความยั่งยืน (Sustainability) โดยครอบคลุม ทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) (หรือต่อไปจะเรียกว่า “ESG”) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์กร โดยเป็นการทำงานร่วมกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้ประกาศนโยบายการดำเนินกิจการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้ังแต่ปี 2563 และกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในระดับสากล รวมถึงสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ส่งเสริมให้บริษัทได้นำหลักการ ด้าน ESG ไปปรับใช้และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืนและตอบสนองต่อ เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยมี โครงสร้างการบริหารและการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจัดการของบริษัท และ คณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีตัวแทนจาก ทุกหน่วยงานในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมผลักดัน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นโยบายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดการความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม


นโยบายสิ่งแวดล้อม


ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย


การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม