การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Intouch Holdings PCL.

อินทัชยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกระดับรวมทั้งริเริ่มโครงการ เพื่อให้ชุมชน และสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านสังคม

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านธรรมาภิบาล