ข้อมูลทางการเงิน Intouch Holdings PCL.

แบบ 56-1 ONE REPORT ปี 2566

ดาวน์โหลด

งบการเงินบริษัท


2567  1Q


2566  4Q  3Q  2Q  1Q


2565  4Q  3Q  2Q  1Q


2564  4Q  3Q  2Q  1Q


2563  4Q  3Q  2Q  1Q


2562  4Q  3Q  2Q  1Q


คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน


2567  1Q


2566  4Q  3Q  2Q  1Q


2565  4Q  3Q  2Q  1Q


2564  4Q  3Q  2Q  1Q


2563  4Q  3Q  2Q  1Q


2562  4Q  3Q  2Q  1Q


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ


2567  1Q


2566  4Q  3Q  2Q  1Q


2565  4Q  3Q  2Q  1Q


2564  4Q  3Q  2Q  1Q


2563  4Q  3Q  2Q  1Q


2562  4Q  3Q  2Q  1Q


แบบ 56-1 ONE REPORT


แบบ 56-1 ONE REPORT 2566


แบบ 56-1 ONE REPORT 2565


แบบ 56-1 ONE REPORT 2564


แบบ 56-1 ONE REPORT 2563


รายงานประจำปี


รายงานประจำปี 2563


รายงานประจำปี 2562


รายงานประจำปี 2561


รายงานประจำปี 2560


รายงานประจำปี 2559