คณะกรรมการบริษัท


นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ประวัติ
นายบุญชัย ถิราติ

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริษัท

ประวัติ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติ
ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติ
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง

ประวัติ
นายสมิทธ์ พนมยงค์

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประวัติ
นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประวัติ
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประวัติ
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้

กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประวัติ
นายคิมห์ สิริทวีชัย

กรรมการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประวัติ