คณะผู้บริหาร


นายคิมห์ สิริทวีชัย

กรรมการผู้อำนวยการ

ประวัติ
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

หัวหน้าคณะผู้บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคลกลุ่มอินทัช

ประวัติ
นายจิตชาย มุสิกบุตร

หัวหน้าสายงานบริหารด้านกฏหมาย
และกำกับดูแล

ประวัติ
นายเมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส

หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี

ประวัติ
ดร.ปรง ธาระวานิช

รักษาการ หัวหน้าสายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ประวัติ