คำถามที่พบบ่อย.

1. อินทัชก่อตั้งและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อไร

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2526 และเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ต่อมาได้เปลี่ยนโลโก้ และชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์จาก “SHIN” เป็น “INTUCH” เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของอินทัช คือ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 47.37 และ Singtel Global Investment Pte. Ltd. ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.99

ข้อจำกัดการถือหุ้นต่างด้าวปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 47.20

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 อยู่ที่ร้อยละ 27.64

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยเมื่อมีมติเห็นชอบแล้วจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรและเงินสดเพียงพอ แล้วให้รายงาน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะ ของบริษัทโดยพิจารณาจ่ายในอัตราร้อยละ 100 จากเงินปันผล ที่ได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มี เหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ