ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์.

มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปรงใส มีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีนโยบายต่อต้านการให้สินบนและการคอรัปชันอย่างสิ้นเชิง เพื่อแสดงความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังทุกท่าน