โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช


 โครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มอินทัช


การประกอบธุรกิจของอินทัช

มุ่งสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนบริษัทในกลุ่มอินทัชให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อขยายการลงทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัท


ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญของอินทัชแนวทางการลงทุน


เอไอเอส

เอไอเอส เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Cognitive Tech-Co) มุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลเหนือระดับ ผ่านธุรกิจหลัก 4 ธุรกิจ ได้แก่

1. บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยเทคโนโลยี 4G และ 5G ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส” ให้บริการระบบรายเดือน,บริการระบบเติมเงิน, และบริการโทรข้ามแดนอัตโนมัติหรือโรมมิ่ง ซึ่งมีผู้ให้บริการโครงข่ายที่เป็นคู่ค้าในกว่า240 ปลายทางทั่วโลก

2. บริการอินเทอร์ เน็ตความเร็วสูง ภายใต้ แบรนด์“เอไอเอส ไฟเบอร์” และ “3BB” ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั้งภาคครัวเรือนและองค์กรธุรกิจ

3. บริการลูกค้าองค์ กร ให้บริการดิจิทัลโซลูชันสำหรับภาคธุรกิจ ภายใต้แบรนด์ “เอไอเอส บิสซิเนส” ครอบคลุมทั้งบริการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและโครงข่าย (EDS) รวมถึงโซลูชันด้านเทคโนโลยี อาทิ คลาวด์ (Cloud),ดาต้าเซ็นเตอร์ (Data Center), ความปลอดภัยด้านไซเบอร์(Cyber security), และบริการด้านไอซีที (ICT solution) ให้กับลูกค้าองค์กรธุรกิจตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึง SMEs

4. บริการดิจิทัลเซอร์วิส เป็นบริการด้านดิจิทัลในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริการด้านโทรคมนาคมพื้นฐานของเอไอเอส โดยตั้งเป้าให้เป็นแหล่งรายได้ใหม่ในระยะกลางถึงยาวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านดิจิทัลของผู้บริโภค

ธุรกิจอื่น

อินทัชยังคงแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่จะขยายฐานรายได้ให้กับกลุ่ม ภายใต้สายธุรกิจใหม่ของอินทัช