We Are Intouch Holdings PCL.

อินทัชมุ่งมั่นที่จะสร้างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล รวมถึงธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต มีรายได้และกำาไรที่สม่ำเสมอโดยมีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการส่งต่อเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

INTOUCH : Sustainable Wealth

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ประวัติความเป็นมา

วิสัยทัศน์ อินทัช

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

พันธกิจ อินทัช

ลงทุนและสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา

ค่านิยมองค์กร

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

AGILITY . CREATIVITY . TEAMWORK . INTEGRITY . VALUE . EXCELLENCE

ข้อมูลทั่วไป Intouch Holdings PCL.

ชื่อบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ INTUCH
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000257
ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2526
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31 สิงหาคม 2533
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330โทรศัพท์ : (66) 2118 6900โทรสาร : (66) 2118 6947
เว็บไซต์ www.intouchcompany.com
ทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,206,687,685 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,687,685 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20% ของทุนชำระแล้ว