อินทัช รับรางวัลหอเกียรติยศ “THAILAND’S TOP CORPORATE BRAND HALL OF FAME AWARD”

นายคิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลหอเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame Award” ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา การวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรใช้เครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่นำตัวเลขจากงบการเงินในรายงานประจำปีมาคำนวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการตลาดการเงินและการบัญชีทำให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการเงินที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสะท้อนถึงความสำเร็จและความยั่งยืน ขององค์กรในระยะยาว