แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Intouch Holdings PCL.

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา อินทัชนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล การสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ ระหว่างภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกันและน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อินทัชมุ่งมั่นที่จะสร้างการเติบโตระยะยาวและสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี ดิจิทัล ที่มีรายได้และกำไรที่สม่ำเสมอ หรือสามารถส่งเสริมหรือมี Synergy กับธุรกิจที่อินทัชลงทุนอยู่เดิม โดยยึดแนวทางการดำเนินงานตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน โดยอินทัชได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการพัฒนา อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งผลักตันให้บริษัทที่ลงทุนมีการใช้เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญที่มีในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวจึงกำหนดกรอบและเป้าหมายการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่าของอินทัช

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อพิจารณาห่วงโซ่คุณค่าของอินทัชพบว่ามีกลุ่มผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียหลายรายที่มีความสำคัญและได้รับผลกระทบจาก การดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้น เป็นฟันเฟืองที่สำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการเติบโต อย่างยั่งยืน ซึ่งอินทัชได้กำหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเฉพาะในระดับบริษัท โดยไม่ได้รวมถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับบริษัทที่เข้าลงทุน ในปี 2566 อินทัช ได้ทำการทบทวนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามห่วงโซ่คุณค่า ประกอบกับการพิจารณาระดับความสำคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลกระทบและได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงได้ถูกกำหนดขึ้นและนำามา จัดลำดับความสำคัญใหม่ตามบริบทของการดำเนินธุรกิจที่มี การเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่ให้ความสำคัญในปีที่ผ่านมา

แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย