อินทัช เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน
ติดตามข่าวสารได้ที่
รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยร่วมรณรงค์ ส่งเสริม และสืบสานภาษา และวรรณกรรมไทย ผ่านบทประพันธ์ในรูปแบบของร้อยแก้ว ร้อยกรอง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดบทวรรณกรรมที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง สำหรับในปีนี้ เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถ ด้านอักษรศาสตร์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้เยาวชนอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้ในงานเขียนของพระองค์ท่าน เพื่อนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการอ่านและสร้างสรรค์ผลงาน โดยปีนี้กำหนดการประกวดในหัวข้อ “วรรณกรรมเจ้าฟ้าแห่งความประทับใจ” รายละเอียดโครงการ
ชมผลงานของปีที่ผ่านมา


 
ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดโครงการ เมษายน 2558

2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน เมษายน – 15 กรกฎาคม 2558

3. คณะกรรมการตัดสินหาผลงานเข้ารอบสุดท้าย – สิงหาคม 2558

4. ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ - กันยายน 2558

5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com, www.facebook.com/intouchstation กันยายน - 31 ตุลาคม 2558หมายเหตุ : วัน-เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ระยะเวลาดำเนินงาน

คุณ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

“ยิงทีเดียวได้นก 2 ตัว คือ ได้เรื่องวรรณกรรม ได้ภาษา...ภาษาเป็นสุนทรียภาพ เป็นความงาม เมื่อจินตนาการเสร็จ เด็กสามารถนำมาทำเป็นภาพเขียน นี่คือ สิ่งที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเราเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ไม่ใช่นักลอก”

คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

“จินตนาการเกิดจากการรู้ แล้วคิด ขอชมเชยเด็กที่ส่งผลงานทุกคนว่ามีความเอาใจใส่กับวรรณกรรมไทย”

ใบสมัคร

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกระดับชั้นจะต้องแนบใบสมัคร มาพร้อมกับภาพวาด
ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
ใบสมัคร

คุณ สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

“ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของงานศิลปะทุกแขนง.....ผลงานทุกชิ้นได้แสดงออกถึงความคิด ถึงจินตนาการของเราออกมาให้ผู้อื่นได้ชื่นชม”

คุณ ธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

“......เป็นสุดยอดของการเชื่อมโยงคุณค่าของศิลปะ คือ ด้านวรรณศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัว.....เด็กอ่านได้ลึกซึ้งมากขึ้น”

วิธีส่งผลงาน

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 9 ”

1.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 45 ปณภ. ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 (สำหรับผู้ที่ส่งไปรษณีย์ให้ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2.ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามเพิ่มเติม โทร.083-302-7711,02-118-6953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation
การส่งผลงาน
ติดต่อเรา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สอบถามเพิ่มเติม โทร.083-302-7711,02-118-6953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation