อินทัช เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน
ติดตามข่าวสารได้ที่
รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทาง วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของฉัน” เพื่อ เทิดพระเกียรติและร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 70 ปี โดยได้เปิดกว้างให้เยาวชนอ่านหนังสือ หรือเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่าน รวมถึงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสต่างๆ แล้วถ่ายทอดความประทับใจเป็นภาพวาดที่แสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านซึ่งจะสถิตในหัวใจของ คนไทยตราบนิจนิรันดร์
รายละเอียดโครงการ รางวัล
ชมผลงานของปีที่ผ่านมา


   
ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดโครงการ พฤษภาคม 2560

2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2560

3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก – กันยายน 2560

4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล เเละเเสดงนิทรรศการ - 21 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com, www.facebook.com/intouchstation พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560หมายเหตุ : วัน-เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

คุณ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

“ยิงทีเดียวได้นก 2 ตัว คือ ได้เรื่องวรรณกรรม ได้ภาษา...ภาษาเป็นสุนทรียภาพ เป็นความงาม เมื่อจินตนาการเสร็จ เด็กสามารถนำมาทำเป็นภาพเขียน นี่คือ สิ่งที่จะปลูกฝังให้เยาวชนของชาติเราเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ ไม่ใช่นักลอก”

คุณหญิง วิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์

“จินตนาการเกิดจากการรู้ แล้วคิด ขอชมเชยเด็กที่ส่งผลงานทุกคนว่ามีความเอาใจใส่กับวรรณกรรมไทย”

ใบสมัคร

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกระดับชั้นจะต้องแนบใบสมัคร มาพร้อมกับภาพวาด
ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
ใบสมัคร

คุณ สังคม ทองมี ผู้อำนวยการศูนย์ศิลป์สิรินธร

“ความคิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของงานศิลปะทุกแขนง.....ผลงานทุกชิ้นได้แสดงออกถึงความคิด ถึงจินตนาการของเราออกมาให้ผู้อื่นได้ชื่นชม”

คุณ ธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Fine Art

“......เป็นสุดยอดของการเชื่อมโยงคุณค่าของศิลปะ คือ ด้านวรรณศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่สอดประสานกันได้อย่างลงตัว.....เด็กอ่านได้ลึกซึ้งมากขึ้น”

วิธีส่งผลงาน

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 ”

1.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2.ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด 27 ซอย พหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (เว้นวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การส่งผลงาน
ติดต่อเรา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สอบถามเพิ่มเติม โทร.064-939-9667,02-118-6953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation