อินทัช เชื่อมั่นในพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน
ติดตามข่าวสารได้ที่
รายละเอียดโครงการ

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษาและวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และถ่ายทอดความงดงามของเรื่องราวความเป็นไทย เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัยจวบจนปัจจุบันที่แสดงถึงความสุขและเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามจินตนาการของเยาวชนนำเสนอผ่านภาพวาดเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป
รายละเอียดโครงการ รางวัล
ชมผลงานของปีที่ผ่านมา


 
ระยะเวลาดำเนินการ
1. เปิดโครงการ พฤษภาคม 2561

2. ประชาสัมพันธ์เปิดรับผลงาน พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2561

3. คณะกรรมการตัดสินผลงานรอบแรก – สิงหาคม 2561

4. ตัดสินผลงานรอบสุดท้าย ประกาศผล พิธีมอบรางวัล และแสดงนิทรรศการ 25 – 30 กันยายน 2561

5. ประกาศขายผลงานผ่านเว็บไซต์ www.intouchcompany.com , www.facebook.com/intouchstation ตุลาคม – ธันวาคม 2561หมายเหตุ : วัน-เวลา-สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ใบสมัคร

ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในทุกระดับชั้นจะต้องแนบใบสมัคร มาพร้อมกับภาพวาด
ในกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ผลงานของคุณจะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา
ใบสมัคร
วิธีส่งผลงาน

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่

โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 ”

1.ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

2.ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด 27 ซอย พหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (เว้นวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การส่งผลงาน
ติดต่อเรา

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์
ชั้น 29 เลขที่ 349 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


สอบถามเพิ่มเติม โทร.064-939-9667,02-118-6953 หรือ www.intouchcompany.com หรือ www.facebook.com/intouchstation