12-044
ชื่อ :พิสชา พ่วงลาภ
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :สุขสุดของปวงไทย
ราคาภาพ :50,000.00

ขนาดภาพ :145.00 x 192.00 cm12-042
ชื่อ :พรดนัย วัฒนาประดิษฐชัย
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :ชมรมศิลปะวินเซ็นแกลเลอรี่
ชื่อผลงาน :ผีตาแป๊ะแก่
ราคาภาพ :30,000.00

ขนาดภาพ :160.00 x 160.00 cm12-043
ชื่อ :พิเชษฐ ยังพบ
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :จินตนาการจากรูปทรงวัตถุ
ราคาภาพ :30,000.00

ขนาดภาพ :150.00 x 185.00 cm12-037
ชื่อ :จักรชัย เพ็ชรปานกัน
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :ผลงาน สุขใจ
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :150.00 x 190.00 cm
12-038
ชื่อ :ทิวทัศน์ คะนะมะ
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :สินไซเดินดง
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :145.00 x 115.00 cm
12-039
ชื่อ :ธัชนนท์ น่าชม
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :วัฏจักรกรรม
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :112.00 x 178.00 cm
12-040
ชื่อ :พรหมภพ หุบกระโทก
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :เพื่อน
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :150.00 x 110.00 cm
12-041
ชื่อ :วิรัตน์ เอกปัจชา
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อผลงาน :ร่มเย็นเป็นสุข
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :141.00 x160.00 cm