13-037
ชื่อ :นายผจงภักดิ์ เอาเจริญภักดิ์
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (เพาะช่าง)
ชื่อผลงาน :โฮปเฟล
ราคาภาพ :50,000.00

ขนาดภาพ :154x180 cm.13-039
ชื่อ :นางสาวพิสชา พ่วงลาภ
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขต พระราชวังสนามจันทร์
ชื่อผลงาน :แสงสว่างแห่งศรัทธา
ราคาภาพ :30,000.00

ขนาดภาพ :128x175 cm.13-038
ชื่อ :นายพงศธร ทิพาเสถียร
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อผลงาน :เรื่องราวของเจ้าทองเทา
ราคาภาพ :30,000.00

ขนาดภาพ :150x180 cm.13-040
ชื่อ :นายกตัญญู วัฒนาประดิษฐชัย
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :วินเซ็นต์แกลลอรี่
ชื่อผลงาน :เรื่องของเห็ด
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :141x150 cm.
13-041
ชื่อ :นายธฤทธิ์ภูมิ นามวิชา
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :ชมรม Art Gallery Painting 12
ชื่อผลงาน :วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :180x186 cm.
13-042
ชื่อ :นายธนพล ดาทุมมา
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชื่อผลงาน :สีสันงานอุปสมบท
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :141x180 cm.
13-043
ชื่อ :นายวชิร รุจิพงษ์
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน :รูปเคารพแห่งยุค หมายเลข 2
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :133x203 cm.
13-044
ชื่อ :นางสาวสุภัชชา บุญเหลือ
ระดับ :อุดมศึกษา
สถานศึกษา :สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ชื่อผลงาน :สัตหีบบ้านฉัน
ราคาภาพ :20,000.00

ขนาดภาพ :118x160 cm.