หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563


[ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ฉบับเต็ม.zip ]
มาตรการและแนวปฏิบัติการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เอกสารแนบ

รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) ของบริษัท    (สำหรับวาระที่ 2, 3 และ 7)

 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563    (สำหรับวาระที่ 5)

1

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ    (สำหรับวาระที่ 6)

2

ข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัท   (สำหรับวาระที่ 8)

3
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

4
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 5

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

6

วิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร

7

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

8
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 
     
QR Code รายงานประจำปีและเอกสารการประชุม