หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นายเอนก พนาอภิชน

10. นายเอนก พนาอภิชน

อายุ 54
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และ กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้น 0.0022%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ DCP: Directors Certification Program รุ่น 111/2551
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ 
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2561 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการบริหาร
บมจ. ไทยคม
2560 - ปัจจุบัน  - กรรมการ บมจ. ไทยคม
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ซีเอส ล็อกซอินโฟ
2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
บจก. อินทัช มีเดีย
บจก. ทัชทีวี
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2560 - 2561 - รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2553 - 2561 - รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2553 - 2558 - กรรมการ บมจ. ไทยคม
ก.พ. - ก.ย. 2554 - รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน  บมจ. ไทยคม
2547 -2553 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.