หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

1. รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

อายุ 76
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 7 พฤศจิกายน 2544
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, USA
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) / อื่นๆ DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 2/2546
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน  - ประธานคณะกรรมการ  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
2547 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิตอล
  - กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ.เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2538 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น
2536 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บมจ. ศุภาลัย
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2546 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บจก. ทริส คอร์ปอเรชั่น 
2531 - ปัจจุบัน  - ประธาน  บจก.สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2546 - 2559 - กรรมการ บจก. ทริสเรทติ้ง
2550 - 2554 - กรรมการตรวจสอบ  บมจ. ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
2544 - 2554 - กรรมการอิสระ  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.