หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นาย สมชาย ศุภธาดา

2. นาย สมชาย ศุภธาดา

อายุ 60
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 30 มิถุนายน 2549
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Professional Accounting University of Texas at Austin, USA
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/อื่นๆ High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
DCP: Directors Certification Program รุ่น 100/2551
DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 56/2549
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน - ประธานคณะทางานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย สภาวิชาชีพบัญชี
2557 - ปัจจุบัน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
โรงพิมพ์ตำรวจ
สภาวิชาชีพบัญชี
ปัจจุบัน - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาการบัญชี
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต    
2556 - 2559 - รองคณบดีฝ่ายการเงินและวางแผน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2556  - ห้วหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2561  - กรรมการคณะกรรมการกากับมาตรฐานวิชาการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.