หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นาย ชลาลักษณ์ บุนนาค

3. นาย ชลาลักษณ์ บุนนาค

อายุ 72
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 14 สิงหาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท Industrial Administration, Carnegie-Mellon University, USA
ปริญญาโท Civil Engineering,Oklahoma State University, USA
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 5/2546
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
-ไม่มี-
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2554 - ปัจจุบัน  - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บจก. สยามสินธร
2552 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา  บจก. อมตะ ซิตี้ 
2548 - ปัจจุบัน  - กรรมการ  บจก. สยามไอซิน
  - กรรมการ  บจก. ไทยโตไกคาร์บอนโปรดักท์
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2548 - 2554 - ที่ปรึกษา
- ประธานคณะกรรมการ 
บจก. ทุนลดาวัลย์
บจก. สยามเลมเมอร์ซ
2548 - 2553  - ที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
  - ที่ปรึกษา  บจก. เหล็กสยามยามาโตะ 
  - กรรมการ  บจก. สยามมิชลินกรุ๊ป

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.