หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

อายุ 66
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 28 มีนาคม 2557
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 6/2553
ACP: Audit Committee Program รุ่น 27/2552
DCP: Directors Certification Program รุ่น 2/2543
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง   บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน - กรรมการ   บมจ. ดูโฮม
2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ.โรงเเรมเซ็นทรัล พลาซ่า
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   บมจ.หลักทรัพย์ เมย์เเบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และกรรมการลงทุน บมจ. ทิพยประกันภัย
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บจก. เคทีบีเอสที รีท เเมเนจเมนท์
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บมจ. เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดักส์
- กรรมการ
บจก. ออโธพีเซีย
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2558 - 2561 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
- กรรมการ 
กองทุนการออมแห่งชาติ
การไฟฟ้านครหลวง
2557 - 2561 - กรรมการ  องค์การเภสัชกรรม
2559 - 2560 - ประธานคณะกรรมการ  บจก. เอฌ็องซ์
2558 - 2560 - กรรมการ  บจก. อีโค เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น
เม.ย. - ส.ค. 2559 - กรรมการ บจก. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
2557 - 2559 - กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
2556 - 2559 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2557 - 2558 - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2556 - กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ทิพยประกันภัย
2553 - 2556 - เลขาธิการ  กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
  - กรรมการ  บมจ. ไออาร์พีซี
  - ประธานกรรมการ  บมจ. รอยัล ปอร์ซเลน
2543 - 2552 - รองผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.