หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

อายุ 67
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 26 ธันวาคม 2554
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ RCP : Role of the Chairman Program รุ่น 27/2555
DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 26/2547
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยคม
2561 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. สายการบินนกแอร์
2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เอสวีไอ
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. ไทยคม
2555 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
2554 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2557 - ปัจจุบัน - สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2555 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
2554 - ปัจจุบัน - ประธาน  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2558 - 2561 - ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
2556 - 2560 - กรรมการอิสระ  บมจ. ปตท.
2554 - 2558 - กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2549 - 2556 - ประธานกรรมการ/กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร    บมจ. ไออาร์พีซี

 

 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.