หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นายกานต์ ตระกูลฮุน

6. นายกานต์ ตระกูลฮุน

อายุ 64
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 31 มีนาคม 2560
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ DCP: Directors Certification Program รุ่น 29/2546


การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ 
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน  - กรรมการอิสระ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ
2559 - ปัจจุบัน  - ประธานคณะกรรมการ
- กรรมการอิสระ
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2558 - ปัจจุบัน - Member of the Advisory Board  Nomura Holding Inc.
2554 - ปัจจุบัน - Global Advisor Kubota Corporation (Japan) 
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2549 - 2558 - กรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.