หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

7. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง

อายุ 59
สัญชาติ สิงคโปร์
ตำแหน่ง กรรมการ ประธานคณะกรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 30 พฤศจิกายน 2559
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี บัญชี, National University of Singapore
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ -
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- Director
บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
Turn Inc.
2559 – ปัจจุบัน - Director
- Director
Amobee Ltd.
Amobee Asia Pte. Ltd.
2558 - ปัจจุบัน - Group Chief Corporate Officer
- Director
Singapore Telecommunications Ltd.
Trustwave Holdings, Inc.
2557 - ปัจจุบัน - Director
- Director
Amobee, Inc.
Kontera Technologies Ltd.
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ
บจก. แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชันส์
2555 - ปัจจุบัน - Director
- Director

- Director
Singtel Digital Life Pte. Ltd
Amobee Group Pte. Ltd. (เดิมชื่อ Singtel Mobile Marketing Pte. Ltd.)

GDL Lifestream Pte. Ltd.
2551 - ปัจจุบัน - Director
- Director
Singtel Asian Investments Pte Ltd.
Singtel Strategic Investments Pte Ltd.
2550 - ปัจจุบัน - Director OPEL Networks Pty Limited (อยู่ระหว่างชำระบัญชีปิดบริษัท)
2549 - ปัจจุบัน - Director
Singtel Optus Pty Limited
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2551 - 2558 - Group Chief Financial Officer Singapore Telecommunications Ltd.
 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.