หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นาย เกว็ก บัค ไช

8. นาย เกว็ก บัค ไช

อายุ 66
สัญชาติ สิงคโปร์
ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก 28 มกราคม 2558
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard University
ปริญญาตรี การบัญชี University of Singapore
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
DCP: Directors Certification Program รุ่น 214/2558
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ไทยคม
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ Accuron Technologies Ltd.
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Trailblazer Foundation Ltd.
2556 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2535 - 2556 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน StarHub Ltd.
2543 - 2545 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ST Telemedia Pte Ltd.
2542 - 2543 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน Vickers Capital Ltd. & Group
2535 - 2542 - Group Director Finance / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน Singapore Technologies Pte Ltd. & Subsidies
 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.