หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะกรรมการบริษัท

ประวัติ

นายสมประสงค์ บุญยะชัย

9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

อายุ 64
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 25 เมษายน 2550
สัดส่วนการถือหุ้น 0.0057%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
RCP : Role of the Chairman Program รุ่น 21/2552
DCP: Directors Certification Program รุ่น 65/2548
DAP: Directors Accreditation Program รุ่น 30/2547
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน  - กรรมการ   บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
บมจ. บีอีซี เวิลด์
บมจ. ดุสิตธานี
2551 - ปัจจุบัน - รองประธานคณะกรรมการ   บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2549 - ปัจจุบัน   - กรรมการ  บมจ. ไทยคม
2545 - ปัจจุบัน   - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ. เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2561-ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)
2560-ปัจจุบัน - กรรมการ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 2560 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ขอบเขต
2559-ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
บจก. โอสถสภา
บจก. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2560 - 2561 - ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. บีอีซี เวิลด์
2559-2560 - ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กรรมการอิสระ
บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท
ม.ค.-ธ.ค. 2559 - กรรมการอิสระ บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง
2547 - 2559 - กรรมการ  บจก. โรงพยาบาลพระรามเก้า
2551 - 2558 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2551 - 2559 - ประธานคณะกรรมการบริหาร  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2552 - 2554 - ประธานคณะกรรมการบริหาร  บมจ. ไทยคม
2543 - 2551 - กรรมการบริหาร  บมจ. ชินแซทเทลไลท์
2542 - 2551 - ประธานคณะกรรมการบริหาร  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
2537 - 2551  - กรรมการ  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.