หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะผู้บริหาร

ประวัติ

นายวิชัย กิตติวิทยากุล

2. นายวิชัย กิตติวิทยากุล

อายุ 58
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 กรกฎาคม 2550
สัดส่วนการถือหุ้น 0.0000%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ High Performance Board ปี 2558 จัดโดย IMD
DCP: Directors Certification Program รุ่น 104/2551
Company Secretary Program ปี 2548
Board & CEO Assessment Program ปี 2546
Effective Audit Committee ปี 2545
Board Practices ปี 2545
Board Composition and Relations ปี 2545
Board Policy ปี 2545 
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน - รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานกากับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยง บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2551 - ปัจจุบัน - เลขานุการบริษัท  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  -ไม่มี-  
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2561 - ปัจจุบัน - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านตรวจสอบภายใน บมจ. ไทยคม
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2556 - 2561 - รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2553 - 2560 - ที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในเเห่งประเทศไทย
2554 - 2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2554 - 2556 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2547 - 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานเลขานุการบริษัทและตรวจสอบภายใน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2550 - 2552 - นายกสมาคม  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2546 - 2551 - เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
 

 

 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.