หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

หน้าหลัก    /    การกำกับดูแลกิจการ    /    คณะผู้บริหาร

ประวัติ

นายคิมห์ สิริทวีชัย

3.นายคิมห์ สิริทวีชัย

อายุ 51
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่ง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร 1 เมษายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้น 0.0003%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)/ อื่นๆ DCP: Directors Certification Program รุ่น 116/2552
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน - หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- - ไม่มี -  -
บริษัท/หน่วยงานอื่น
2561 – ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
บจก. วงใน มีเดีย
บริษัท เชนนิงตัน อินเวสเม้นท์ส พีทีอี ลิมิเต็ด
2560 – ปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการ
บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง
บจก. ลิตเติ้ล เชลเตอร์
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไฮ ช็อปปิ้ง ทีวี
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. ไอ.ที.แอพพลิเคชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิส
2556 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อินทัช มีเดีย
  - กรรมการ บจก. ทัชทีวี
2555 - ปัจจุบัน - กรรมการ บจก. อุ๊คบี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต
2557 - 2562 - รองกรรมการผู้อานวยการ สายงานบริหารการลงทุน บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2553 - 2559 - กรรมการบริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
2554 - 2557 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสส่วนงานบริหารการลงทุน  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2551 - 2554 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานบริหารการลงทุน  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์
2550 - 2551 - ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน  บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์

 

 

 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.