หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของบริษัท เนื่องด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ช่วยปรับปรุงและรักษาไว้ซึ่งการบริหารที่โปร่งใส ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (Accountability) และส่งเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านกรรมการผู้อำนวยการ ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ โดยได้สงวนเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

คณะกรรมการบริษัท

นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
นายบุญชัย ถิราติ
กรรมการ
และรองประธานคณะกรรมการบริษัท
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และความเสี่ยง
นางวรางค์ ไชยวรรณ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง
นายสมิทธ์ พนมยงค์
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นางสาวบังอร สุทธิพัฒนกิจ
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
นายอาเธอร์ หลาน เต้า อี้
กรรมการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

คณะผู้บริหาร

นายคิมห์ สิริทวีชัย
กรรมการผู้อำนวยการ
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม
หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล
กลุ่มอินทัช
นายจิตชาย มุสิกบุตร
หัวหน้าสายงานกฏหมาย
หัวหน้าสายงานเลขานุการบริษัทและกำกับกฏเกณฑ์

นายเมโธ เปี่ยมทิพย์มนัส
รักษาการ หัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี

ดร.ปรง ธาระวานิช
รักษาการ หัวหน้าสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

  กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

  เอกสารด้านการกำกับดูแลกิจการ

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงผ่านช่องทาง ดังนี้

  ส่งจดหมายมายังเลขานุการบริษัท:

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  Email มาที่ :

AuditandRiskCommittee@intouchcompany.com
(เพื่อติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบเเละความเสี่ยง)

companysecretary@intouchcompany.com
(เพื่อติดต่อคณะกรรมการบริษัท)

INTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.