หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยการมีคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ระบบการบริหารจัดการที่ดี มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการตัดสินใจ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดและมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหน้าที่ในการบริหารงานประจำวันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายบริหารผ่านประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและได้อนุมัติไว้ โดยได้สงวนเรื่องที่สำคัญไว้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

 

คณะกรรมการบริษัท

1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง 1.
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
2. นายสมชาย ศุภธาดา 2.
นายสมชาย ศุภธาดา
3. นายชลาลักษณ์ บุนนาค 3.
นายชลาลักษณ์ บุนนาค
4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย 4.
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
5. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 5.
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
6. นายกานต์ ตระกูลฮุน 6.
นายกานต์ ตระกูลฮุน
7. นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง 7.
นางสาวจีน โล เงี้ยบ จง
8. นายเกว็ก บัค ไช 8.
นายเกว็ก บัค ไช
9. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 9.
นายสมประสงค์ บุญยะชัย
10. นายเอนก พนาอภิชน 10.
นายเอนก พนาอภิชน

คณะกรรมการจัดการ

1. นายเอนก พนาอภิชน 1.
นายเอนก พนาอภิชน
2. นายวิชัย กิตติวิทยากุล 2.
นายวิชัย กิตติวิทยากุล
3. นายคิมห์ สิริทวีชัย 3.
นายคิมห์ สิริทวีชัย
4. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม 4.
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 5 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงาน และเพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล  คณะกรรมการ
บริษัท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการ
สรรหาและกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ
พัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการ
ทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร
ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง            
นาย สมชาย ศุภธาดา         
นาย ชลาลักษณ์ บุนนาค        
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย      
นาย ประเสริฐ บุญสัมพันธ์      
นาย กานต์ ตระกูลฮุน    
นางสาว จีน โล เงี้ยบ จง     
นาย เกว็ก บัค ไช        
นาย สมประสงค์ บุญยะชัย         
นายเอนก พนาอภิชน      ประธาน
กรรมการ

  กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย

  เอกสารด้านการกำกับดูแลกิจการ

การติดต่อคณะกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้

  ส่งจดหมายมายังเลขานุการบริษัท:

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
349 ชั้น 30 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 10900

  Email มาที่ :

AuditCommittee@intouchcompany.com
(เพื่อติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ)

companysecretary@intouchcompany.com
(เพื่อติดต่อคณะกรรมการบริษัท)

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผูŒนำการบริหารสินทรัพยที่ลงทุน ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสรŒางมูลค‹าและเติบโตอย‹างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.