หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

นอกจากโครงการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาแล้ว อินทัชยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือสังคมและการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย อาทิ

 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนและฟื้นฟูความเสียหายแก่ผู้ประสบภัย
 • มอบเงินสนับสนุนและสิ่งของ ได้แก่ เครื่องปั่นไฟพร้อมน้ำมัน เครื่องกรองน้ำแบบพกพา ถุงกันทาก แก่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือมูลนิธิ พอ.สว.
 • มอบเงินแก่มูลนิธิอะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อสนับสนุนจัดงานวันเด็ก และมอบของขวัญให้หน่วยงานอื่นๆอีก7 แห่ง
 • สนับสนุนโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย
 • สนับสนุนการจัดทำหนังสือชุดเฉลิมพระเกียรติพระมหาเถระเจ้า สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมถ์ (ASA) เพื่อบริจาคให้ห้องสมุดทั่วประเทศไทย 1,000 แห่ง
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับวัดพระบาทน้ำพุ
 • INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


  เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

   รู้จักอินทัช
   ธุรกิจอินทัช
   นักลงทุน
   การกำกับดูแลกิจการ
   การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
     เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    +662-118-6953 ( T )
       +662-118-6957 ( F )
  Intouch Holdings. All Rights Reserved.