หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมจิตอาสาเเก่พนักงาน

โครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพโดยอินทัช

อาชีพชาวนาเป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประเทศ ข้าวจึงเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่ชาวนาไทย การพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เกิดความสมดุลของรายรับและรายจ่ายของชาวนา ตลอดระยะเวลา 7 ปี สำหรับการดำเนินโครงการปลูกข้าวเพื่อสุขภาพ ได้ส่งเสริมให้ชาวนามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการให้องค์ความรู้ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ สร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของชาวนาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพบ้านดักคะนน จังหวัดชัยนาท วิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเพื่อสุขภาพแก่นฝาง จังหวัดขอนแก่น วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำนาบ้านป่าไหม้ จังหวัดนครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชนหอมกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท่างามแสนสุข จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้เรือนจำชั่วคราวโคกตาบัน สังกัดเรือนจำกลาง จังหวัดสุรินทร์

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

อินทัชร่วมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3 ด้าน ได้แก่ ด้านชีวิตการทำงาน ด้านชีวิตครอบครัวและด้านการทำงานกับชุมชน ผ่านกิจกรรม เช่น มอบอุปกรณ์จำเป็น และชุดผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 ชุด เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่จนจบระดับปริญญาตรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรบเจ้าหน้าที่และครอบครัวเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้เพื่อชีวิตที่สมดุล เช่น การเรียนรู้การออม การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

โครงการพนักงานจิตอาสา พัฒนาชุมชน

อินทัชส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยบริษัทสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดและสนับสนุนเวลางานเพื่อดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์จนแล้วเสร็จ

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.