หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

ด้านการพัฒนาเยาวชน

โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช

การอ่านเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดความรู้ เปิดโลกกว้าง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ  และช่วยยกระดับสติปัญญา อีกทั้งยังเสริมสร้างจินตนาการ  ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ โครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัชจึงส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน กระตุ้นการสร้างสรรค์จินตนาการ ในรูปแบบการประกวดผลงานศิลปะที่เกิดจากการอ่านวรรณกรรมและถ่ายทอดจินตนาการเป็นงานศิลปะด้วยเทคนิคต่างๆ และนำผลงานศิลปะที่ได้รับรางวัลมาจำหน่ายการกุศล เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์


โครงการกลุ่มอินทัช สร้างโอกาสทางการศึกษา

การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันพบว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารประสบปัญหาการเข้าถึงการศึกษาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพการศึกษาและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอนในโรงเรียน อินทัชสนับสนุนทุนการศึกษาแบบให้เปล่าและอุปกรณ์จำเป็นแก่โรงเรียนโดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศคัดเลือกนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครูผู้สอนที่มุ่งมั่น เสียสละในการประกอบอาชีพ รวมทั้งคัดเลือกโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและบุคลากร


โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส

อินทัชเห็นความสำคัญและสนับสนุนนโยบายของรัฐที่มุ่งเน้นการปฏิรูปการศึกษาให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีต่อการใช้ชีวิตของนักเรียน จึงพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น อาทิ สนับสนุนการซ่อมแซมอาคารเรียน ห้องน้ำ สนับสนุนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เครื่องกรองน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.