หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
  ห่วงโซ่คุณค่าของอินทัช
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    - แนวปฏิบัติ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสังคม
  ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นโยบายด้านภาษี
นโยบายสิ่งแวดล้อม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
นโยบายการบริหารบุคลากร

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

  ด้านการพัฒนาเยาวชน
  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมจิตอาสาเเก่พนักงาน
  ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.