หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  กลยุทธ์สู่ความยั่งยืน
  ห่วงโซ่คุณค่าของอินทัช
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

    - แนวปฏิบัติ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  ด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสังคม
  ด้านสิ่งแวดล้อม

การจัดการความยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

นโยบายด้านภาษี
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ
นโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ด้านสังคม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
นโยบายการบริหารบุคลากร
นโยบายสิทธิมนุษยชน
การจัดการด้านบุคลากร
การลงทุนทางสังคมและชุมชน
  - ด้านการพัฒนาเยาวชน
  - ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนและส่งเสริมจิตอาสาเเก่พนักงาน
  - ด้านการบริจาคเพื่อสาธารณกุศล

ด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายสิ่งแวดล้อม
ความมุ่งมั่นและเป้าหมาย
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

INTOUCH : Connecting New Opportunity


LEADING INVESTMENT COMPANY IN TMT AND DIGITAL BUSINESS TO CREATE SUSTAINABLE VALUE TO ALL

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   87 M.Thai Tower, 27th Floor Unit 2, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 M.Thai Tower, 27th Floor Unit 2, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.