หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา อินทัชนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล การสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ ระหว่างภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกันและน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง

     - แนวปฏิบัติ

การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อินทัชยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกระดับรวมทั้งริเริ่มโครงการ เพื่อให้ชุมชน และสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

นโยบายการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า พนักงาน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว จึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้

การลงทุนทางสังคมและชุมชน

การดำเนินโครงการเพื่อสังคมของอินทัช ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

LINK

INTOUCH Station
INTOUCH Station
Thai Literature Conservation Contest

ติดต่อ

สำนักประชาสัมพันธ์

   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    +662-118-6953 ( T )
       +662-118-6957 ( F )
    pr-intouch@intouchcompany.com

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.