หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

แนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา อินทัชนำแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการสากล การสร้างสรรค์คุณค่าและประโยชน์ ระหว่างภาคธุรกิจและสังคมควบคู่ไปพร้อมกันและน้อมนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง

     - แนวปฏิบัติ


การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อินทัชยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในทุกระดับรวมทั้งริเริ่มโครงการ เพื่อให้ชุมชน และสังคมเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

การจัดการความยั่งยืน

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด(มหาชน) ดําเนินธุรกิจการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยีและดิจิทัล มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน คู่ลงทุน และสังคมและชุมชน ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว จึงกําหนดกรอบการบริหารจัดการให้เป็นแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน    

ด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

LINK

INTOUCH Station
INTOUCH Station

ติดต่อ

สำนักประชาสัมพันธ์

   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

    +662-118-6928 ( T )
       +662-118-6914 ( F )
    pr-intouch@intouchcompany.com

INTOUCH : Connecting New Opportunity


บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้นที่ 27 ยูนิต 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.