ไอทีวี จำกัด (มหาชน)


ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน(งบการเงินรวม)
ล้านบาท
ณ วันที่
2555
2554
สินทรัพย์รวม       
1,122
   
1,131
หนี้สินรวม       
4,598
   
4,168

ขาดทุนสะสมเกินทุน

      
3,476
   
3,036
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบการเงินรวม)
ล้านบาท
สำหรับงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2555
2554
รายได้รวม
28
33
ขาดทุนจากสำรองเผื่อค่าอนุญาตให้ดำเนินการส่วนต่าง
433
433
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
21
26
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
5
5
ขาดทุนก่อนต้นทุนทางการเงิน
431
431
ต้นทุนทางการเงิน
0
0
ขาดทุนสุทธิ
431
431