หน้าหลัก          ติดต่อ          สมัครงาน          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

   การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เอกสารแนบ

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วันที่ 31 มีนาคม 2559   (สำหรับวาระที่ 2)

1

รายงานประจำปี 2559 (Annual Report) ของบริษัท    (สำหรับวาระที่ 3, 4, 7 และ 8)

2

ประมาณการงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน) สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2560   (สำหรับวาระที่ 5)

3

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560    (สำหรับวาระที่ 6)

4

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ    (สำหรับวาระที่ 7)

5

สรุปรายละเอียดการเสนอขายและข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นรองรับของบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)    (สำหรับวาระที่ 9)

6

แบบรายงานการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน    (สำหรับวาระที่ 10)

7

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน    (สำหรับวาระที่ 11)

8
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

9

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

10

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

11

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

12

แบบหนังสือมอบฉันทะ

- แบบ ก

- แบบ ข

- แบบ ค

13

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559

14

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

15

แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

16

กรณีที่ผู้ถือหุ้นสนใจซักถามข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการและงบการเงินของบริษัท บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านบัญชี-การเงิน เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งก่อนและหลังการประชุมไว้ที่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

   การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD

673,348,264

21.00

2. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

625,251,960

19.50

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

411,934,668

12.85

4. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED

41,015,000

1.28

5. สำนักงานประกันสังคม

39,768,100

1.24

6. CHASE NOMINEES LIMITED

38,321,293

1.20

7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

36,564,000

1.14

8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ

22,120,900

0.69

9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

17,863,500

0.56

10. STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

12,988,309

0.41

INTOUCH : Connecting Thais


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.