หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

   การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

   การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.

SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD

673,348,264

21.00

2.

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING  CORPORATION LIMITED

509,766,840

15.90

3.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

381,063,676

11.88

4.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

137,520,271

4.29

5.

บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

102,130,520

3.19

6.

สำนักงานประกันสังคม

44,200,100

1.38

7.

กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

32,018,900

1.00

8.

กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล

31,001,700

0.97

9.

นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ

26,879,500

0.84

10.

STATE STREET EUROPE LIMITED

18,453,828

0.58

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.