หน้าหลัก          ติดต่อ          สมัครงาน          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

   การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

   การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10รายแรกของบริษัทณวันที่12 เมษายน 2560 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นสามัญ

สัดส่วนการถือหุ้น(%)

1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD

673,348,264

21.00

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

407,018,502

12.69

3. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANGKING CORPORATION LIMITED

393,435,000

12.27

4. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด

231,816,960

7.23

5. LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED

41,015,000

1.28

6. สำนักงานประกันสังคม

39,798,100

1.24

7. CHASE NOMINEES LIMITED

39,556,993

1.23

8. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล

35,734,000

1.11

9. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ

22,170,900

0.69

10. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล

16,162,100

0.50

INTOUCH : Connecting Thais


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.