หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

   การประชุมผู้ถือหุ้น


บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

   การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

2565

AGM    /    EGM no.1/2565
2564

AGM    /    EGM no.1/2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2565

AGM    /    EGM no.1/2565
2564

AGM    /    EGM no.1/2564

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

INTOUCH : Connecting New Opportunity


LEADING INVESTMENT COMPANY IN TMT AND DIGITAL BUSINESS TO CREATE SUSTAINABLE VALUE TO ALL

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   87 M.Thai Tower, 27th Floor Unit 2, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330

  +662-118-6928 (T)
     +662-118-6914 (F)
   87 M.Thai Tower, 27th Floor Unit 2, All Seasons Place, Wireless Road, Lumpini Sub-district, Pathumwan District, Bangkok 10330

Intouch Holdings. All Rights Reserved.