หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นักลงทุนสัมพันธ์

   การประชุมผู้ถือหุ้น


บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

   การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

  โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นสามัญ สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. SINGTEL GLOBAL INVESTMENT PTE LTD 673,348,264 21.00
2. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING  CORPORATION LIMITED 509,766,840 15.90
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 282,360,619 8.81
4. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 156,618,338 4.88
5. บริษัท แอสเพน โฮลดิ้งส์ จำกัด 67,616,820 2.11
6. สำนักงานประกันสังคม 45,137,600 1.41
7. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 33,385,800 1.04
8. นายเพิ่มศักดิ์ เก่งมานะ 27,579,500 0.86
9. กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 17,251,700 0.54
10. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล 14,946,100 0.47

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


We are the leading and sustainable value creation asset management company in Telecom, Media and Technology.

 ABOUT INTOUCH
 PORTFOLIO
 INVESTOR
 Corporate Governance
 SUSTAINABILITY
 PRESS RELEASE
   349 SJ Infinite One Business Complex, 29th and 30th Floors, Vibhavadi-Rangsit Road, Chompol, Chatuchak, Bangkok, 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.