หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

รู้จักอินทัช

วิสัยทัศน์

บริษัทชั้นนำที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

พันธกิจ

ลงทุนและสร้างการเติบโตให้กับพอร์ตการลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ด้วยความเชี่ยวชาญของเรา


ค่านิยมองค์กร

Agility : ความคล่องตัว
กระตือรือร้นและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

Creativity :ความคิดสร้างสรรค์
จุดความคิดที่ยิ่งใหญ่พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

Teamwork :การทำงานเป็นทีม
ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

Integrity :ความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
ส่งเสริมมาตรฐานทั้งในด้านความน่าเชื่อถือ จริยธรรม และความไว้วางใจ

Value :คุณค่า
มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

Excellence : ความเป็นเลิศ
มุ่งมั่นในความเป็นเลิศเพื่อสิ่งที่ดีที่สุด

ประวัติความเป็นมา

รางวัล และความสำเร็จ

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ INTUCH
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000257
ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2526
วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31 สิงหาคม 2533
ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ เทคโนโลยี และดิจิทัล โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ
ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (66) 2118 6900
โทรสาร : (66) 2118 6947

เว็บไซต์ www.intouchcompany.com
ทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว 3,206,509,426 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,509,426 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20% ของทุนชำระแล้ว

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.