หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

รู้จักอินทัช

วิสัยทัศน์

เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี
เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยการลงทุนและบริหารงานในธุรกิจ โทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี
เราไม่หยุดยั้งที่จะแสวงหาโอกาสในการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี
เรายึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
เรายึดมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ พร้อมที่จะสนับสนุน ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและประโยชน์ ร่วมกันระหว่างองค์กรธุรกิจ สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เรายืนหยัดในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร ซึ่งหมายรวมถึง ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ การทำงานเป็นทีม มุ่งมั่นใน นวัตกรรม ทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในทางวิชาชีพ และรับผิดชอบต่อสังคม


ค่านิยมองค์กร

INTEGRITY :
เกียรติภูมิ รักษามาตรฐานทางวิชาชีพ ในด้านจริยธรรม ความน่าเชื่อถือ และการเป็นที่ไว้วางใจ

TEAMWORK :
ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมใจและทำงานเคียงข้างกันทั้งกลุ่มบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน

INNOVATION :
นวัตกรรม เราเชื่อว่าไม่ว่าใครก็คิดไอเดียที่ยอดเยี่ยมได้ เราน้อมรับการเปลี่ยนแปลง และมุ่งมั่นเรียนรู้อย่างต่อ เนื่องเพื่อทำให้วิสัยทัศน์กลายเป็นความจริง

EXCELLENCE :
ความเป็นเลิศ เราทุ่มเทเพื่อความเป็นเลิศในทางวิชาชีพ และสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเลิศในทุกความรับผิดชอบ

SOCIAL RESPONSIBILITY :
ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร และ สังคม

ประวัติความเป็นมา

2559

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ไฮ ช็อปปิ้ง ได้เริ่มดำเนินธุรกิจโฮมช็อปปิ้งผ่านการแพร่ภาพทางโทรทัศน์บนช่องดาวเทียม และตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 ได้เพิ่มช่องทางการนำเสนอสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ www.highshopping.com และทางแอพพลิเคชั่น HIGH SHOPPING

บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมลงทุนในโครงการอินเว้นท์เพิ่มอีกทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด และ บริษัทโซเชี่ยล เนชั่น และได้ออกจากการลงทุนในบริษัท คอมพิวเตอร์โลจีจำกัด และ บริษัท ชอปสปอท โมบิลิตี้ พีทีอี ลิมิเต็ด

รางวัล และความสำเร็จ

2560

 • อินทัช และเอไอเอส รับเกียรติบัตรบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากองค์กรชั้นนำของไทยและต่างประเทศ
 • อินทัช และเอไอเอส รับรางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brand Value 2017”
 • อินทัช รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานดีเด่น จากงาน SET Awards 2016
 • กลุ่มอินทัช รับ 3 รางวัล “Thailand Sustainability Investment Awards” เป็นปีที่ 2
 • ข้อมูลทั่วไป

  ชื่อบริษัท บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบริษัทชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ฯ INTUCH
  เลขทะเบียนบริษัท 0107535000257
  ปีที่ก่อตั้งบริษัท 2526
  วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 31 สิงหาคม 2533
  ลักษณะธุรกิจ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี โดยการถือหุ้นและเข้าไปบริหารงาน (Holding Company) ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช สามารถจำแนกออกเป็น 3 สายธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ และธุรกิจอื่นๆ
  ที่ตั้งสำนักงาน

  เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรศัพท์ : (66) 2118 6900
  โทรสาร : (66) 2118 6947

  เว็บไซต์ www.intouchcompany.com
  ทุนจดทะเบียน 5,000,000,000 บาท
  ทุนชำระแล้ว 3,206,420,305 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 3,206,420,305 หุ้น
  มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 1 บาท
  กลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
  หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว 47.20% ของทุนชำระแล้ว
  American Depositary Receipt
  ชื่อย่อหลักทรัพย์ INTHY
  วิธีการซื้อขาย ซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์
  นายทะเบียน The Bank of New York Mellon
  อัตราส่วน (ADR to ORD) 1 : 4
  หมายเลข ADR CUSIP 46117L106

  INTOUCH : Connecting Thais


  เราคือผูŒนำการบริหารสินทรัพยที่ลงทุน ในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยีเพื่อสรŒางมูลค‹าและเติบโตอย‹างยั่งยืน

   รู้จักอินทัช
   ธุรกิจอินทัช
   นักลงทุน
   การกำกับดูแลกิจการ
   การพัฒนาอย่างยั่งยืน
   ข่าวประชาสัมพันธ์
     เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

    +662-118-6953 ( T )
       +662-118-6957 ( F )
  Intouch Holdings. All Rights Reserved.