หน้าหลัก          ติดต่อ          TH   :    EN
ติดตาม :              

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

1. บทนำบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฏหมาย นโยบายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลของบุคคลซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัท ขอให้ท่านผู้เกี่ยวข้องได้โปรดอ่านนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด โดยนโยบายฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน

2. คำนิยาม


ข้อความและคำใดๆ ที่ใช้ในนโยบายฉบับนี้ ให้มีความหมายดังต่อไปนี้

(1) “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลธรรมดานั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

(2) “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศไทย ซึ่งรวมถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (และอาจมีการแก้ไขในอนาคต)

(3) “ประมวลผล”หมายถึง การดำเนินการใดๆ หรือการดำเนินการหลายอย่างซึ่งกระทำกับข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระเบียบ การจัดเก็บ การดัดแปลงหรือการปรับเปลี่ยน การกู้คืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผยโดยการส่ง การแพร่กระจาย หรือการจัดให้มีด้วยวิธีอื่นๆ การจัดเรียงหรือการรวมกัน การขัดขวาง การลบ หรือการทำลาย

3. ผู้ควบคุมข้อมูลและการติดต่อ


บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและรับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการโดยบริษัท และควบคุมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทย่อยของบริษัทก็มีการประกาศใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของตนเอง โดยแต่ละบริษัทย่อยนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกิจกรรมของตนเอง
หากท่านมีคำถามใดๆ หรือต้องการติดต่อ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทโดย

• ส่ง e-mail มาที่ PDPAnotice@intouchcompany.com หรือ

• ส่งจดหมายมายัง ฝ่ายกฎหมาย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 349 ชั้น 29 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัท จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและประมวลผล ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดและอนุญาตไว้ (“ฐานทางกฎหมาย”) ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

(1) จดหมายเหตุ/วิจัย/สถิติเพื่อประโยชน์สาธารณะ: เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูล

(2) เพื่อประโยชน์สำคัญต่อชีวิต: เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(3) ตามสัญญา: เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลก่อนเข้าทำสัญญา

(4) เพื่อภารกิจของรัฐ: เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(5) เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม: เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(6) เป็นหน้าที่ตามกฎหมาย: เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(7) ด้วยความยินยอม: เมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามความยินยอมและอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมข้อมูล

โดยทั่วไป บริษัทจะดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ตามสัญญา เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม และ/หรือ เป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีอื่นที่ไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งของฐานตามกฎหมายดังกล่าว บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

5. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งอาจแบ่งตามกิจกรรมที่ท่านมีส่วนเกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทในแต่ละเรื่อง เช่น ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ผู้ติดต่อธุรกิจ เป็นต้น ท่านสามารถดูรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทใช้ประมวลผล วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายสำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลในแต่ละกิจกรรมและความสัมพันธ์ได้ที่ [ link ]

สำหรับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยบริษัทจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในแต่ละเรื่อง ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดและแจ้งให้ท่านทราบหรือยินยอมแล้ว รวมถึง ตามฐานทางกฎหมาย หลังจากนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบ ทำลายทิ้ง ถูกปิดกั้น หรือถูกทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้อีกต่อไป

6. ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งจะทบทวนมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสม นอกจากนี้ ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจำกัดเฉพาะผู้ที่มีอำนาจซึ่งได้รับการพิจารณาแล้วว่ามีความจำเป็นที่ต้องรับทราบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว โดยผู้ที่มีอำนาจดังกล่าวนี้จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามคำสั่งของบริษัทและมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาความลับเท่านั้น

บริษัทอาจใช้บริการผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีมาตรฐานและสามารถไว้วางใจได้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในนามของบริษัท ซึ่งผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกนี้จะต้องมีมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและมาตรการนั้นต้องสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการดังกล่าวใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะได้รับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผลซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของบริษัทและตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงในการประมวลผลเท่านั้น

หากท่านพบปัญหาความปลอดภัยที่ดำเนินการโดยบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบโดยทันที ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีขั้นตอนดำเนินการที่รัดกุมในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และในกรณีที่มีการละเมิดดังกล่าวบริษัทจะแจ้งต่อท่านและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้

7. สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล


บริษัทรับทราบสิทธิต่างๆ ของท่าน ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการลบ สิทธิในการระงับการใช้ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ โดยติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 3 ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาดำเนินการตามคำขอที่เหมาะสมของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับ คำขอ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยประการอื่น บริษัทจะรีบแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่บริษัทจะดำเนินการตามคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อพิสูจน์ ว่าท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นและเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความปลอดภัย ในกรณีที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทจัดการข้อมูลของท่านหรือเกี่ยวกับการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อกับบริษัทได้ตลอดเวลาเพื่อให้แก้ไขปัญหาให้แก่ท่าน โดยติดต่อมายังบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ได้แจ้งไว้ในข้อ 3

8. การปรับปรุงนโยบายฉบับนี้


เพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทอาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบโดยระบุวันที่แก้ไขปรับปรุงไว้ด้านบนของนโยบายฉบับนี้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้ระบุไว้ดังกล่าวเป็นต้นไป ทั้งนี้ หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญต่อนโยบายฉบับนี้ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบตามกฎเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

 


 

INTOUCH : REINVENT THE FUTURE


เราคือผู้นำการบริหารสินทรัพย์ที่ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างมูลค่าและเติบโตอย่างยั่งยืน

 รู้จักอินทัช
 ธุรกิจอินทัช
 นักลงทุน
 การกำกับดูแลกิจการ
 การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ข่าวประชาสัมพันธ์
   เลขที่ 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 29 และ 30 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  +662-118-6953 ( T )
     +662-118-6957 ( F )
Intouch Holdings. All Rights Reserved.